Read Elementary School

6
grades
K - 5
students
400
type
Public

1120 Algoma Blvd

Oshkosh, WI 54901

0 reviews

(920) 424-0172

Oshkosh schools - Read Elementary School is located at 1120 Algoma Blvd, Oshkosh WI 54901. The school district for Read Elementary School is the Oshkosh Area School District. Read Elementary School is a Public school that serves grade levels K - 5.